Domov pro seniory

 

Slovo ředitelky

Usilujeme o to, aby senioři zůstali součástí přirozeného místního společenství. Naší snahou je, aby klienti v našem Domově žili bohatým kulturním životem.
Mgr. Marie Doležalová
ředitelka DS Dobříš

Poslání

Naším posláním je zajistit nepřetržitou péči pro seniory, kteří ji potřebují. Svou činností se snažíme pro naše klienty zajistit možnost důstojného způsobu života ve stáří. Také naše klienty podporujeme v soběstačnosti a usilujeme o to, aby si naši klienti co nejdéle udrželi dosavadní společenské kontakty.

Zachováváme u našich klientů optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování, přispíváme tak k prožití plnohodnotného života. Usilujeme o to, aby zůstali součástí přirozeného místního společenství. Naší snahou je, aby v našem Domově klienti žili bohatým kulturním životem. Respektujeme svobodnou vůli klientů ve výběru aktivit, snažíme se respektovat jejich rozhodnutí, aby měli co nejvíce zachován pocit přirozeného života v příjemném a bezpečném domácím prostředí.

Cílová skupina

Poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Kapacita domova je 91 lůžek.
Naší cílovou skupinu tvoří mladší senioři od 65 – 80 let a starší senioři nad 80 let, kteří potřebují dopomoc v běžných denních činnostech. Jsou k nám umísťováni klienti, jejichž diagnóza a stav jim neumožňuje prožívat zbytek života doma či v jiném typu zařízení, včetně imobilních klientů.

Nemůžeme poskytnout služby těmto zájemcům

Poskytovatel může odmítnout zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Zájemce o službu můžeme odmítnout pokud:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (trpí psychickou poruchou nebo psychózou, která může svou nemocí ohrožovat sebe či okolí nebo svým chováním znemožňuje klidné soužití v kolektivu, trpí Alzheimerovou nemocí)
 

​​Další důvody pro odmítnutí zájemce o službu:

 • není schopen kolektivního soužití
 • nepotřebuje stálou pobytovou sociální službu, která zahrnuje ubytování, stravování a poskytované sociální služby


Domov seniorů Dobříš, p.o. může dle zákona ust. § 91 odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pokud:

 • naše zařízení nemá dostatečnou kapacitu
 • neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá
 • zájemce nespadá do naší cílové skupiny
 • zájemce opětovně žádá o poskytnutí sociální služby ve lhůtě kratší než 6 měsíců od vypovězení smlouvy z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Zásady

Našim klientům nabízíme sociální služby dle platné „Smlouvy o poskytování sociální služby v Domově pro seniory“, a to v souladu s „Domácím řádem“ a ohledem na zdravotní a sociální stav klienta.
V našem zařízení také poskytujeme dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 37 odst. 2 sociální poradenství.

Vycházíme z individuálních potřeb klienta, podporujeme a motivujeme naše klienty k soběstačnosti. Dbáme aby byla zachována lidská důstojnost a aby při poskytování našich služeb byla dodržována lidská práva a základní svobody. Zásadou poskytování sociální služby je trvale dotvářet domov tak, aby svým materiálním vybavením, odborností personálu a celkovým přístupem ke klientům plně odpovídal svému poslání, stanoveným cílům, principům činnosti a cílovým skupinám klientů.

Cíle

 • Poskytovat bezpečné a odborné služby, které respektují důstojnost klientů a jsou založeny na principech Etického Kodexu.
 • Rozvíjet kvalitu služeb, ubytování, stravování a prostředí klientů.
 • Podporovat pocit bezpečí klientů z hlediska sociální a zdravotní péče.
 • Snižovat následky nepříznivé situace klientů, pro kterou nás vyhledali.
 • Napomáhat adaptaci klientů na nové prostředí, napomáhat jejich aktivizaci a případné seberealizaci.
 • Respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka.
 • Spolupracovat s klienty, jejich rodinami a blízkými osobami.


V rámci služby poskytujeme

Zdravotní a ošetrovatelská péče

Zdravotní péče

Lékařskou péči zabezpečuje ústavní lékař, který pravidelně dochází do našeho zařízení. Zdravotní  péče je poskytována odborným zdravotnickým personálem, který podává předepsané léky a zajišťuje ostatní základní zdravotní úkony, na základě ordinace lékaře.

Dle potřeby navštěvují naše klienty odborní lékaři (např. psychiatr, neurolog).

 

Prevence a rehabilitační péče

Cílem rehabilitace je především udržení stávající fyzické kondice. Naše rehabilitace probíhá pod odborným vedením. Klienti mohou využívat:
tělocvičnu, elektroléčbu, parafin, saunu i masážní vany.
Nezaměřujeme se na rehabilitaci poúrazových a pooperačních stavů.
 

Oštřovatelská péče

V nepřetržitém provozu zajišťujeme ošetřovatelskou péči o klienty domova.

Jedná se o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, vedení klientů k soběstačnosti s ohledem na přání a možnosti klienta.

Personál pomáhá klientům, tam kde je to potřeba, při osobní hygieně, při převlékání i podávání stravy.

Ubytování

Ubytování zahrnuje vytápění, dodávku teplé a studené vody, elektrického proudu, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení, odvoz komunálního odpadu. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, sprchovým koutem, polohovací postelí nebo válendou a nábytkem. V každém pokoji, ve sprše a u toalet je nainstalováno signalizační zařízení, kterým si klient v případě potřeby může přivolat na pomoc ošetřující personál. Celý areál je bezbariérový. V pokojích prvního patra mají uživatelé možnost přístupu na vlastní balkon a v přízemí je přístup na zahradu domova.

Stravování

Strava se připravuje ve vlastní kuchyni a podává se 4x denně, je připravována i strava dietní. Každý si může vybrat ze dvou hlavních jídel, nebo ze dvou příloh. Stravování se zajišťuje v mezích platných stravovacích norem. Je kladen důraz na pestrost a rozmanitost stravy. Jídelní lístek je sestavován na týden. Při sestavování jídelníčku je přihlíženo k přáním klientů. Klienti se stravují v jídelně v přízemí. Imobilním obyvatelům je v případě potřeby podávána strava na pokojích.

Sociální služby

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

​Podpora při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou, podpora při dalších aktivitách podporující zamezení vyčlenění osob ze společnosti.
 

Sociálně terapeutické činnosti

​Soc.-terapeutická činnost vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující začleňování osob, a to pomocí individuálních plánů klienta.
 

Aktivizační činnosti

​Nabídka volnočasových a zájmových aktivit pro klienty: Ranní cvičení, Ergoterapeutická činnost v dílnách, Trénování paměti, Procházky, Četba, Vaření, Práce na počítači, Jemná jóga pro dříve narozené, Setkání s písničkou, Bohoslužba, Nerůznější kulturní a společenské programy
 

Pomoc při obnovení nebo při udržení či upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Nácvik a upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností


Pomoc při uplatňován práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

​Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů, pomoc nebo podpora při vyřizování osobních záležitostí na úřadech.

Služby jsou poskytovány tak, aby klienti mohli zůstat součástí přirozeného místního společenství, mohli žít přirozeným a aktivním způsobem, mohli uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě rozhodnutí s porozuměním důsledků své volby, mohli využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti a aby byly zachovány přirozené vztahové sítě. Služby v Domově seniorů jsou poskytované v souladu s platným zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Klientům mohou být poskytovány další činnosti, jako fakultativní služby nebo doplňkové služby např. kadeřnictví a holičství, odvoz osobního prádla do čistírny, kopírování a jiné. . Tyto služby nejsou započítány do úhrady za pobyt a klient si je hradí sám podle sazebníku.
S aktualizací tohoto sazebníku jsou uživatelé včas seznamováni.