Změny v pravidlech návštěv

29. 11. 2021
Vážení,
vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci přistupujeme od 29. 11. 2021 ke změně v pravidlech pro návštěvy. Děkujeme za pochopení.
S platností od 29. 11. 2021 platí v Domově seniorů Dobříš:
NÁVŠTĚVA BUDE MOŽNÁ POUZE PO TELEFONICKÉM OBJEDNÁNÍ: BC. KIRA BULAT, DIS – VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ÚSEKU, TEL.: 725 758 128, MGR. MARIE BECHNEROVÁ, DIS. NEBO BC. LUDMILA SLABOŇOVÁ, TEL.: 318 520 955
CELKOVÁ DOBA NÁVŠTĚVY U KLIENTA JE MAX. 1 HODINA.
U jednoho klienta mohou být na návštěvě ve stejnou dobu maximálně dvě osoby.
Návštěvní hodiny:
Pondělí 13:00 – 17:00 hod.
Středa 13:00 – 17:00 hod.
Sobota 13:00 – 17:00 hod.
Návštěvu mohou vykonat pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku prokáží poskytovateli sociálních služeb, že splňuje následující podmínky:
• Osoby, které absolvovaly nejpozději 24 hodin před zahájením návštěv antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.
• Osoby, které absolvovaly nejdéle před 3 dny RT-PCR test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.
• Osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZČR, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od potvrzení nemoci neuplynulo více než 180 dní.
• Osoby, které byli očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží certifikátem Ministerstva zdravotnictví, že:
a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového očkování proti onemocnění Covid – 19 uplynulo nejměně 14 dní
b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového očkování proti onemocnění Covid – 19 uplynulo nejméně 14 dní
• TESTY MUSÍ BÝT PROVEDENÉ U POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
• Při vstupu do budovy i odchodu z budovy si každý vydezinfikuje ruce!
• Dospělé osoby musí po celou dobu návštěvy používat ochranné pomůcky dýchacích cest, minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95.
• Děti, které dosud nezahájily povinnou docházku, mohou mít jiný ochranný prostředek dýchacích cest než je respirátor třídy FFP2 nebo KN95.

Další důležitá oznámení