Informace k uvolňování - 9. 7. 2021

28. 06. 2021
Vážení,

s platností od 28. 6. 2021 (změna v prokázání bezinfekčnosti od 9. 7. 2021) platí v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací tato pravidla pro návštěvy klientů v Domově seniorů Dobříš:
 
Na návštěvu nyní můžete přijít kdykoliv od pondělí do neděle v časech od 9:00 ‑ 11:00 a 13:00‑17:00 bez předchozího objednání.
Na návštěvu za jedním klientem mohou přijít v jeden čas dvě osoby. Na návštěvu mohou přijít i děti.

 
 Podmínky pro umožnění návštěvy:
Všechny osoby, které půjdou na návštěvu za klientem jak do vnitřních, tak i venkovních prostor:
 1. Musí se nahlásit na recepci domova a zapsat se do knihy návštěv a budou dotázáni na příznaky onemocnění a bude jim změřena teplota (při každé návštěvě).
 2. Návštěvu mohou vykonat pouze osoby, které splňují tyto podmínky:
 • Osoby, které absolvovaly nejpozději 72 hodin před zahájením návštěv antigenní test nebo nejpozději před 7 dny PCR test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
 • Osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZČR, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od potvrzení nemoci neuplynulo více než 180 dní.
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
 • i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
 • ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
 • za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo“
 • e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 • g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
 • osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.
 • a osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 1. Dospělí jsou povinni mít zakryté dýchací cesty respirátorem FFP2 či KN95 bez výdechového filtru, a to po celou dobu návštěvy.
 2. Děti od 3 do 15 let věku jsou povinny mít zakryté dýchací cesty jakýmkoli způsobem, který zabraňuje šíření kapének, a to po celou dobu návštěvy.
 3. Děti do 3 let nejsou povinny mít zakryté dýchací cesty a nejsou povinny absolvovat test na přítomnost viru.
 4. Při vstupu do budovy i odchodu z budovy si každý vydezinfikuje ruce!
 5. Na návštěvu nechoďte, máte-li jakékoliv zdravotní obtíže, popř. pokud jste se v uplynulých 10 dnech vrátili z rizikových míst, popř. pokud jste byli v kontaktu s osobou, u které je podezření, či je pozitivní na výskyt COVID -19.
 6. Domov seniorů Dobříš nebude provádět POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 a to z personálních důvodů a nedostatku testů.
Upozornění:
Návštěva nebude umožněna osobě, která nesplní výše uvedená kritéria a která v době příchodu bude vykazovat jeden či více známých příznaků onemocnění Covid-19. Pokud bude v průběhu návštěvy zjištěno, že návštěva nepoužívá ochranu dýchacích cest nebo nedodržuje jiná stanovená pravidla, nebude další návštěva umožněna!
 
S ohledem na vývoj epidemiologické situace si vyhrazujeme právo s okamžitou platností návštěvy zrušit.